pil Velkommen
pil Generelt om kursene
pil Kontroll-ordningen
pil Kursledere
pil Bransjestandard (PDF)
pil Fagstoff
pil Video
pil Dokumenter
pil Relevante linker
pil Ekstranett

Arrangør:

Kontroll-ordningen

Bakgrunn

Hygienepakken er en del av Norges EØS-avtale med EU og omhandler regelverk for næringsmiddelhygiene. Den ble gjeldende i Norge 01.03.2010. Norge er der gitt mulighet til lokale tilpasninger om bl. a. viltkjøttkontroll. Den generelle bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes fra jaktlaget til andre enn sluttbruker, skal kontrolleres av veterinær, eller feltkontrollør.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har, i samarbeid med Norges Skogeierforbund (NSF) og flere andre berørte parter, i flere år arbeidet med en alternativ kontrollordning ut fra de nye mulighetene. Vi har utarbeidet Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt som beskriver kontrollordningen, hvilke krav som stilles til feltkontrollør og til det hjorteviltkjøttet som blir kontrollert ved feltkontroll.

Videre har Skogkurs i samarbeid med NSF, Veterinærinstituttet og Animalia utarbeidet et Faghefte med relevant fagkunnskap knyttet til kjøtt og kjøttbehandling og til de forhold som innvirker på kvalitet og sikkerhet.

Vårt mål er:

 • Oppfyllelse og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter.
 • Bedring av kvaliteten og sikkerheten på omsatt hjorteviltkjøtt
 • Bedring av kvaliteten og sikkerheten på jegernes eget viltkjøtt
 • Øke og forenkle tilgjengelighet, sporbarhet og tillit til hjorteviltkjøtt i samfunnet
 • Øke verdien og verdiskapingen i flere sektorer og virksomheter der viltkjøtt inngår
 • Redusere arbeidsmengde og kostnader til kontroll gjennom en smidig, men betryggende ordning

 

Feltkontrollen

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

De aller fleste hjortedyr er friske og fri for sykdommer og skader. Feltkontrolløren skal likevel forsikre seg at dyra oppførte seg normalt før det ble påskutt og at indre organ og slaktet ikke avviker fra det normale. Feltkontrolløren skal også kontrollere at dyra og slaktet er hygienisk behandlet, både ved uttak av indre organ, transport, slakting, partering og lagring.

Dersom alt blir funnet normalt og i orden, kan feltkontrolløren feste en erklæring på slaktet som sier at: Det er ikke funnet noe unormalt som kan tyde på at kjøttet representerer noen helserisiko.

I kontrollordningen er sporbarhet viktig. Det skal være mulig både å spore opp hvor et parti kjøtt har tatt vegen og hvor et parti kjøtt kommer fra.


Feltkontrolløren

For å kunne delta på kurs og bli godkjent feltkontrollør, kreves at vedkommende er en dreven jeger og slakter. Han/hun må ha vært registrert som jeger i minst 5 år og ha minst 5 års erfaring med hjorteviltjakt . Kandidaten må aktivt ha deltatt i slakting av minst 20 stk. hjortevilt.

Dette kravet er satt ut fra at vedkommende må vite hva som er normalt og hva som er unormalt med hjortevilt, både med oppførsel og med kroppslige forhold. Med erfarne jegere og slaktere som kursdeltakere, kunne Mattilsynet godta at kurset ble kun et endags teorikurs.

Feltkontrolløren er normalt en del av jaktlaget og skal avgi erklæring på jaktlagets kjøtt. Dette krever at feltkontrolløren i sin kontroll ser seg selv som en del av norsk kjøttkontroll. Han er ansvarlig for en uavhengig kontroll og vurdering ut fra Bransjestandarden. Det kreves også at resten av jaktlaget og andre involverte respekterer feltkontrollørens rolle.

Feltkontrolløren utfører sin kontroll uten godtgjørelse.


Omsetning av feltkontrollert kjøtt

Eksisterende ordninger og rutiner innen jaktlagets kontroll og omsetning av viltkjøtt, vil fortsette som før:

 • Ukontrollert kjøtt til sluttforbruker
 • Veterinærkontroll på jaktlagets kontollsted
 • Veterinærkontroll på større viltbehandlingsanlegg

 

Feltkontrollert kjøtt gir i tillegg en del nye muligheter:

 • Feltkontrollert kjøtt med større tillit til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte flådde dyr, hele eller grovparterte til Lokal detaljist. Dette kan være serveringsbedrifter som hotell og restauranter som selger til sine gjester, men også forretninger og bedrifter som selger mer eller mindre bearbeidet kjøtt videre direkte til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte hele, flådde eller uflådde, dyr til viltbehandlingsanlegg og veterinærkontroll. Med feltkontrollørens erklæring som viser at intet unormalt er funnet, trenger en ikke å sende med indre organer og hode, dersom ikke viltbehandlingsanlegget krever det.

 

Prosjektansvarlig: Skogbrukets Kursinstitutt v/ Gunnar O. Hårstad | Telefon: 917 23 876 / 90 88 82 00 | Epost: hjortevilt@skogkurs.no