pil Velkommen
pil Generelt om kursene
pil Kontroll-ordningen
pil Kursledere
pil Bransjestandard (PDF)
pil Fagstoff
pil Video
pil Dokumenter
pil Relevante linker
pil Ekstranett

Arrangør:

Relevante linker

Institusjoner, organisasjoner

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs): www.skogkurs.no

Norges skogeierforbund (NSF): www.skog.no

Offentlige etater: www.norge.no

Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Matportalen: matportalen.no

Veterinærinstituttet: www.vetinst.no

Miljødirektoratet: www.miljødirektoratet.no

Inatur: www.inatur.no

  

Innovasjon Norge sine regionale kompetansenav for lokal mat

 

Nasjonalt lovverk

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (Matloven):
    www.lovdata.no/all/nl-20031219-124.html

Forskrift om næringsmiddelhygiene (Næringsmiddelhygieneforskriften):
    www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20081222-1623.html

Forskrift om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften):
    www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20081222-1622.html

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften):
    www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20081222-1624.html

Forskrift om merking av næringsmidler (Merkeforskriften):
    www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19931221-1385.html

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum:
    www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20071027-1254.html

Instruks for viltkjøttkontroll:
    www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-19960415-0394.html

Lov om dyrevelferd: www.lovdata.no/all/hl-20090619-097.html

Viltloven med forskrifter: www.miljødirektoratet.no/regelverk/viltloven/

 

Diverse fagstoff

Flott og hjortellusflue: www.flottogflue.no

Hjortevilt-helsen:
     www.vetinst.no/nor/Helseovervaaking/Overvaakingsprogrammer/HOP-Helseovervakingsprogrammet-for-hjortevilt

Rovviltportalen: www.rovviltportalen.no/

Animalias hygienekurs: www.animalia.no/Kurs--Kompetanse/E-laring/Hygienekurset/

 

Prosjektansvarlig: Skogbrukets Kursinstitutt v/ Gunnar O. Hårstad | Telefon: 917 23 876 / 90 88 82 00 | Epost: hjortevilt@skogkurs.no